Privacy en AVG

SV Soranus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen wat binnen onze macht ligt om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
SV Soranus houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn vastgelegd in deze Privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die persoonsgegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De actuele versie staat op deze website.
Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

privacyverklaring Soranus

Register verwerkingen Soranus